Văn khấn Rằm tháng 7

Văn khấn Rằm tháng 7
Dưới đây là một bài văn khấn Rằm tháng 7 cho bạn:

Văn khấn Rằm tháng 7
"Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến con được hưởng âm đức. Con cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. Con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, con cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật!"

Hy vọng bài văn khấn này sẽ giúp bạn tỏ lòng thành kính và cầu xin phước lành trong lễ cúng Rằm tháng 7.


Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.