Rutherford B. Hayes: Tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ

Rutherford B. Hayes là tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1877 đến năm 1881. Ông là một nhà luật sư và chính khách nổi tiếng ở Ohio

Rutherford B. Hayes là tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1877 đến năm 1881. Ông là một nhà luật sư và chính khách nổi tiếng ở Ohio trước khi được bầu làm tổng thống. Ông từng là đại biểu Hạ viện Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, và thống đốc Ohio.


Rutherford B. Hayes: Tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ


Hayes được bầu làm tổng thống trong bối cảnh đất nước đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề tái thiết miền Nam. Ông là một người ủng hộ quyền của các bang và đã ủng hộ việc kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.

Thời kỳ tổng thống

Hayes nhậm chức tổng thống vào ngày 4 tháng 3 năm 1877. Ông đối mặt với một số thách thức lớn, bao gồm việc kết thúc quá trình tái thiết miền Nam, việc chống lại tham nhũng trong chính phủ, và việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ.

Về việc kết thúc quá trình tái thiết miền Nam, Hayes đã sử dụng quyền lực của mình để rút quân đội Liên bang khỏi các bang miền Nam. Ông đã ký Đạo luật về Tái hội năm 1877, kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.

Về việc chống lại tham nhũng trong chính phủ, Hayes đã thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng trong Chính phủ để điều tra các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ. Ủy ban này đã phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng, và Hayes đã cách chức một số quan chức vì tham nhũng.

Về việc mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ, Hayes đã ký Hiệp ước Paris năm 1878, mua lại Alaska từ Nga.

Chính sách kinh tế

Hayes đã ủng hộ một chính sách kinh tế bảo thủ. Ông đã ký Đạo luật về tiền tệ năm 1879, khôi phục bạc vào lưu thông. Đạo luật này đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.

Rutherford B. Hayes: Tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ

Chính sách đối ngoại

Hayes đã ủng hộ một chính sách đối ngoại hòa bình. Ông đã ký Hiệp ước Paris năm 1878, kết thúc Chiến tranh Ba Đế quốc.

Tổng kết

Rutherford B. Hayes là một tổng thống có nhiệm kỳ đầy thành công. Ông đã kết thúc quá trình tái thiết miền Nam, chống lại tham nhũng trong chính phủ, và mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông cũng đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.

Các thành tựu của Hayes

Rutherford B. Hayes có một số thành tựu đáng chú ý trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, bao gồm:

  • Kết thúc quá trình tái thiết miền Nam: Hayes đã sử dụng quyền lực của mình để rút quân đội Liên bang khỏi các bang miền Nam. Ông đã ký Đạo luật về Tái hội năm 1877, kết thúc quá trình tái thiết miền Nam.
  • Chống lại tham nhũng trong chính phủ: Hayes đã thành lập Ủy ban Điều tra Tham nhũng trong Chính phủ để điều tra các cáo buộc tham nhũng trong chính phủ. Ủy ban này đã phát hiện ra nhiều trường hợp tham nhũng, và Hayes đã cách chức một số quan chức vì tham nhũng.
  • Mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ: Hayes đã ký Hiệp ước Paris năm 1878, mua lại Alaska từ Nga.
  • Ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ: Hayes đã ký Đạo luật về tiền tệ năm 1879, khôi phục bạc vào lưu thông. Đạo luật này đã giúp ổn định nền kinh tế Hoa Kỳ.
Trang Web Chia Sẻ Thông Tin Có Thể Bạn Chưa Biết Về Con Người, Thực Vật, Động Vật, Khoa Học, Thế Giới Tâm Linh, Phong Tục, Sức Khỏe.