Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo của những thay đổi

Nguyễn Phú Trọng , Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư từ trần,

Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ông là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong suốt 13 năm qua.

Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo của những thay đổi


Tiểu sử

Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 1963, ông thi đỗ vào Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1967, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được phân công làm cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập, sau đổi tên thành Tạp chí Cộng sản. Năm 1986, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Năm 1996, ông được bầu làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Năm 1997, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII. Năm 2000, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Hoạt động chính trị

Trong suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Ông là một nhà lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong Đảng và trong xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng. Đảng đã kiên định đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam luôn ở mức cao, bình quân đạt 6,7%/năm trong giai đoạn 2011-2023. Thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 1.280 USD năm 2011 lên 3.710 USD năm 2023.

Trong lĩnh vực chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Đảng thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ông cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo của những thay đổi

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Đảng thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam đã mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Một số đóng góp nổi bật của ông Nguyễn Phú Trọng có thể kể đến như:

  • Lãnh đạo Đảng thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, đưa đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.
  • Kiên định bảo vệ đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng.
  • Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
  • Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.