Đâu không phải là một đặc điểm của niềm tin?

 

Đâu không phải là một đặc điểm của niềm tin? Chọn một câu trả lời: a. Dễ dàng bị phá huỷ b. Rất phức tạp và mỏng manh c. Là một dạng tâm lý d. Hình thành một cách nhanh chóng


Câu trả lời đúng là (d). Niềm tin không hình thành một cách nhanh chóng.

Niềm tin là một dạng tâm lý phức tạp và mỏng manh, đòi hỏi thời gian và trải nghiệm để hình thành. Niềm tin thường được xây dựng dựa trên các yếu tố như:

  • Kinh nghiệm cá nhân
  • Tri thức và thông tin
  • Sự tương tác với người khác

Khi một người trải nghiệm một điều gì đó tích cực, họ sẽ có xu hướng tin tưởng vào điều đó. Ngược lại, khi một người trải nghiệm một điều gì đó tiêu cực, họ sẽ có xu hướng không tin tưởng vào điều đó.

Vì vậy, niềm tin thường được hình thành một cách từ từ và có thể thay đổi theo thời gian.

Các câu trả lời còn lại là đúng.

  • Câu trả lời (a) đúng vì niềm tin có thể bị phá huỷ bởi những trải nghiệm tiêu cực hoặc thông tin sai lệch.
  • Câu trả lời (b) đúng vì niềm tin là một dạng tâm lý phức tạp và mỏng manh, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
  • Câu trả lời (c) đúng vì niềm tin là một dạng tâm lý.

Kết luận: Niềm tin không hình thành một cách nhanh chóng.