J.M.Keynes là nhà kinh tế nổi tiếng ở nước nào?

 

J.M.Keynes là nhà kinh tế nổi tiếng ở nước nào? Chọn một câu trả lời: a. Nước Anh b. Nước Pháp c. Nước Đức d. Nước Mỹ


J.M.Keynes là nhà kinh tế nổi tiếng ở nước Anh. Ông sinh ra và lớn lên ở Anh, theo học tại Đại học Cambridge và có nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về kinh tế học. Ông là tác giả của tác phẩm Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, một trong những tác phẩm kinh tế học quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Vì vậy, đáp án đúng là (a).

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (b): J.M.Keynes không phải là nhà kinh tế nổi tiếng ở Pháp.
  • (c): J.M.Keynes không phải là nhà kinh tế nổi tiếng ở Đức.
  • (d): J.M.Keynes không phải là nhà kinh tế nổi tiếng ở Mỹ.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, J.M.Keynes là nhà kinh tế học theo trường phái Keynes, một trường phái kinh tế học nổi tiếng ở thế kỷ 20. Trường phái Keynes chủ trương vai trò quan trọng của Nhà nước trong điều tiết nền kinh tế.