Làm thế nào để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề ?

 

Làm thế nào để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề ? Chọn một câu trả lời: a. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra. b. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần lựa chọn phương án nào tùy thuộc vào tính chất của vấn đề; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra. c. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần làm được: lựa chọn phương án nào tùy thuộc vào tính chất của vấn đề; tùy thuộc mục tiêu của người chọn; đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án; xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra. d. Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án; xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể; phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.


Câu trả lời đúng là (a). Để lựa chọn được giải pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề cần xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá các phương án cụ thể. Hệ thống tiêu chí này cần được xây dựng dựa trên các mục tiêu cần đạt được khi giải quyết vấn đề. Phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.

Cụ thể, các bước lựa chọn giải pháp tối ưu như sau:

  1. Xác định các tiêu chí đánh giá: Các tiêu chí đánh giá cần bao gồm các yếu tố quan trọng cần đạt được khi giải quyết vấn đề.
  2. Đánh giá các phương án: Mỗi phương án giải quyết cần được đánh giá dựa trên các tiêu chí đã xác định.
  3. Lựa chọn giải pháp tối ưu: Phương án được coi là tối ưu chính là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí được đặt ra.

Ví dụ, một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về doanh thu giảm. Các phương án giải quyết vấn đề có thể bao gồm: giảm giá, tăng cường quảng cáo, mở rộng thị trường,... Các tiêu chí đánh giá có thể bao gồm: hiệu quả về chi phí, khả năng tăng doanh thu, thời gian thực hiện,... Phương án tối ưu có thể là giảm giá, vì phương án này có thể mang lại hiệu quả về chi phí và khả năng tăng doanh thu nhanh chóng.

Ngoài ra, khi lựa chọn giải pháp tối ưu, cần lưu ý một số vấn đề sau:

  • Phải xem xét tính khả thi của từng phương án.
  • Phải cân nhắc các yếu tố liên quan, chẳng hạn như chi phí, thời gian, nguồn lực,...
  • Phải có sự tham khảo ý kiến của các bên liên quan.

Lựa chọn giải pháp tối ưu là một bước quan trọng trong quy trình giải quyết vấn đề. Việc lựa chọn giải pháp tối ưu sẽ giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.