Làm thế nào để xác định được nguyên nhân của vấn đề ?

Làm thế nào để xác định được nguyên nhân của vấn đề ?

Chọn một câu trả lời: 
a. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các sai lệch; có những nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. 
b. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. 
c. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các yếu tố liên quan và từ các sai lệch; có những nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp. 
d. Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các yếu tố liên quan.
Câu trả lời đúng là (c). Để xác định được nguyên nhân của vấn đề cần xác định nguyên nhân từ các yếu tố liên quan và từ các sai lệch; có những nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; có những nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp.

Cụ thể, các bước xác định nguyên nhân của vấn đề như sau:Xác định các yếu tố liên quan: Các yếu tố liên quan là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến vấn đề cần giải quyết.
Xác định các sai lệch: Sai lệch là sự khác biệt giữa kết quả mong muốn và kết quả thực tế.
Tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố liên quan và sai lệch: Mối quan hệ này có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề.
Phân loại nguyên nhân: Nguyên nhân có thể được phân thành nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ; nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp.

Trong đó:Nguyên nhân chính là những nguyên nhân tạo ra sai lệch.
Nguyên nhân phụ là những nguyên nhân hỗ trợ cho nguyên nhân chính gây ra sai lệch.
Nguyên nhân trực tiếp là những nguyên nhân tác động trực tiếp đến sai lệch.
Nguyên nhân gián tiếp là những nguyên nhân tác động gián tiếp đến sai lệch.

Ví dụ, một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về doanh thu giảm. Các yếu tố liên quan có thể bao gồm: sản phẩm, giá cả, marketing, bán hàng,... Các sai lệch có thể bao gồm: doanh thu thực tế thấp hơn doanh thu dự kiến, thị phần giảm,... Mối quan hệ giữa các yếu tố liên quan và sai lệch có thể là: sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giá cả quá cao, chiến lược marketing không hiệu quả, đội ngũ bán hàng không đủ năng lực,... Nguyên nhân chính của vấn đề có thể là sản phẩm không đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nguyên nhân phụ có thể là giá cả quá cao, chiến lược marketing không hiệu quả, đội ngũ bán hàng không đủ năng lực,... Nguyên nhân trực tiếp của vấn đề có thể là sản phẩm có chất lượng thấp, thiết kế không phù hợp, không đáp ứng nhu cầu của khách hàng,... Nguyên nhân gián tiếp của vấn đề có thể là thiếu nguồn lực để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp,...

Bằng cách xác định được nguyên nhân của vấn đề, doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề và cải thiện hiệu quả hoạt động.