Làm thế nào để xác định được vấn đề ?

 

Làm thế nào để xác định được vấn đề ? Chọn một câu trả lời: a. Để xác định được vấn đề cần xác định được những sai lệch nằm ở đâu. b. Để xác định được vấn đề cần xác định được vấn đề là gì, của ai và xảy ra khi nào. c. Để xác định được vấn đề cần xác định được nguyên nhân nằm ở đâu. d. Để xác định được vấn đề cần làm được: Xác định là vấn đề của ai, xảy ra khi nào ? Tìm ra những sai lệch, Tìm ra khó khăn cần giải quyết.Câu trả lời đúng là (d). Để xác định được vấn đề cần làm được:

  • Xác định là vấn đề của ai, xảy ra khi nào?
  • Tìm ra những sai lệch.
  • Tìm ra khó khăn cần giải quyết.

Cụ thể, các bước xác định vấn đề như sau:

  1. Xác định vấn đề là của ai, xảy ra khi nào?

Bước đầu tiên là xác định vấn đề là của ai, xảy ra khi nào? Điều này giúp xác định phạm vi của vấn đề và những người liên quan.

  1. Tìm ra những sai lệch.

Sau khi xác định được vấn đề là của ai, xảy ra khi nào? cần tìm ra những sai lệch. Sai lệch là sự khác biệt giữa kết quả mong muốn và kết quả thực tế. Việc tìm ra những sai lệch giúp xác định rõ vấn đề cần giải quyết.

  1. Tìm ra khó khăn cần giải quyết.

Sau khi tìm ra những sai lệch, cần tìm ra khó khăn cần giải quyết. Khó khăn cần giải quyết là những vấn đề khiến cho kết quả thực tế không đạt được kết quả mong muốn.

Ví dụ, một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về doanh thu giảm. Để xác định vấn đề, cần xác định:

  • Vấn đề là của doanh nghiệp, xảy ra vào năm 2023.
  • Sai lệch là doanh thu thực tế thấp hơn doanh thu dự kiến.
  • Khó khăn cần giải quyết là tìm ra nguyên nhân khiến doanh thu giảm.

Xác định vấn đề là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình giải quyết vấn đề. Việc xác định vấn đề một cách chính xác sẽ giúp đưa ra giải pháp phù hợp và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.