Làm thế nào để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề ?

 

Làm thế nào để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề ? Chọn một câu trả lời: a. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần thu thập các thông tin bởi một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau. b. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần làm được: thu thập các thông tin; hình thành nhiều phương án khác nhau trong khuôn khổ những nguồn lực có được; một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau. c. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần xác định một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau. d. Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần hình thành nhiều phương án khác nhau trong khuôn khổ những nguồn lực có được; một nguyên nhân dẫn tới vấn đề có thể giải quyết được bằng nhiều cách khác nhau.Câu trả lời đúng là (b). Để xây dựng được các phương án giải quyết vấn đề cần làm được:

 • Thu thập các thông tin: Thông tin là cơ sở để xây dựng các phương án giải quyết vấn đề. Các thông tin cần thu thập bao gồm thông tin về vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, và các yếu tố liên quan.
 • Hình thành nhiều phương án khác nhau: Cần hình thành nhiều phương án giải quyết khác nhau, không nên chỉ tập trung vào một phương án. Phương án giải quyết càng đa dạng thì khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả càng cao.
 • Đánh giá các phương án: Mỗi phương án giải quyết cần được đánh giá về tính khả thi, hiệu quả, và chi phí. Phương án giải pháp tối ưu là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí đã được đặt ra.

Cụ thể, các bước xây dựng các phương án giải quyết vấn đề như sau:

 1. Thu thập các thông tin:

Bước đầu tiên là thu thập các thông tin về vấn đề, nguyên nhân của vấn đề, và các yếu tố liên quan. Các thông tin có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như:

 • Người liên quan
 • Tài liệu
 • Nghiên cứu
 1. Hình thành các phương án:

Sau khi thu thập được các thông tin cần thiết, cần hình thành các phương án giải quyết vấn đề. Các phương án giải quyết cần được xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như:

 • Tính khả thi
 • Hiệu quả
 • Chi phí
 1. Đánh giá các phương án:

Mỗi phương án giải quyết cần được đánh giá về tính khả thi, hiệu quả, và chi phí. Phương án giải pháp tối ưu là phương án thỏa mãn được nhiều nhất các tiêu chí đã được đặt ra.

Ví dụ, một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về doanh thu giảm. Để xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, cần thu thập các thông tin về doanh thu thực tế, doanh thu dự kiến, thị trường, đối thủ cạnh tranh,... Sau đó, cần hình thành các phương án giải quyết vấn đề, chẳng hạn như:

 • Giảm giá
 • Tăng cường quảng cáo
 • Mở rộng thị trường

Cuối cùng, cần đánh giá các phương án giải quyết vấn đề để lựa chọn phương án tối ưu.

Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề là bước quan trọng trong quy trình giải quyết vấn đề. Việc xây dựng được nhiều phương án giải quyết khác nhau sẽ giúp tăng khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.