Lựa chọn nhận xét đúng về luận điểm: “Tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị trao đổi” ?

 

Lựa chọn nhận xét đúng về luận điểm: “Tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị trao đổi” ? Chọn một câu trả lời: a. Tư tưởng này ủng hộ lý thuyết giá trị - lao động b. Tư tưởng này hoàn toàn khoa học c. Tư tưởng này ủng hộ lý thuyết giá trị - chủ quan d. Tư tưởng này xa rời lý thuyết giá trị - lao động


Luận điểm “Tiền lương, lợi nhuận và địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị trao đổi” là tư tưởng của trường phái trọng thương. Theo quan điểm của trường phái trọng thương, giá trị của hàng hóa được quyết định bởi giá trị của các yếu tố đầu vào, bao gồm tiền lương, lợi nhuận và địa tô. Tiền lương là giá trị của sức lao động, lợi nhuận là phần giá trị thặng dư được tạo ra bởi nhà tư bản, và địa tô là giá trị của đất đai.

Luận điểm này không ủng hộ lý thuyết giá trị - lao động. Lý thuyết giá trị - lao động cho rằng giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lao động hao phí trong quá trình sản xuất. Theo lý thuyết này, tiền lương, lợi nhuận và địa tô chỉ là những khoản thu nhập của các nhà sản xuất, chứ không phải là những nguồn gốc của giá trị.

Vì vậy, đáp án đúng là (c).

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (a): Tư tưởng này không ủng hộ lý thuyết giá trị - lao động, mà ủng hộ lý thuyết giá trị - chi phí.
  • (b): Tư tưởng này không hoàn toàn khoa học, vì nó không phản ánh đúng bản chất của giá trị hàng hóa.
  • (d): Tư tưởng này không xa rời lý thuyết giá trị - lao động, mà ngược lại, nó trái ngược với lý thuyết giá trị - lao động.