Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của L. Walras là sự kế thừa, phát triển:

 

Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của L. Walras là sự kế thừa, phát triển: Chọn một câu trả lời: a. Lý thuyết “năng suất bất tương xứng” của D.Ricardo. b. Lý thuyết “ich lợi giới hạn” của phái thành Viene (Áo). c. Lý thuyết “giá trị - ích lợi” của phái thành Viene (Áo). d. Lý thuyết “bàn tay vô hình” của A.Smith.Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của L. Walras là sự kế thừa, phát triển của lý thuyết “bàn tay vô hình” của A.Smith. Lý thuyết “bàn tay vô hình” cho rằng, thị trường tự do sẽ tự điều chỉnh để đạt được trạng thái cân bằng, trong đó mọi nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất. Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của L. Walras đã xây dựng mô hình toán học để mô tả trạng thái cân bằng của nền kinh tế, và chứng minh rằng trạng thái cân bằng này tồn tại và có thể đạt được.

Câu trả lời đúng là (d), lý thuyết “bàn tay vô hình” của A.Smith.

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (a): Lý thuyết “năng suất bất tương xứng” của D.Ricardo không đề cập đến trạng thái cân bằng của nền kinh tế.
  • (b): Lý thuyết “ích lợi giới hạn” và lý thuyết “giá trị - ích lợi” của phái thành Viene (Áo) là những lý thuyết về giá trị, không đề cập đến trạng thái cân bằng của nền kinh tế.