Phương pháp mà lần đầu tiên trường phái kinh tế học cổ điển áp dụng là?

 

Phương pháp mà lần đầu tiên trường phái kinh tế học cổ điển áp dụng là? Chọn một câu trả lời: a. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học b. Phương pháp duy vật biện chứng c. Phương pháp trừu tượng hóa d. Phương pháp kết hợp phân tích và tổng hợp


Câu trả lời đúng là (a), phương pháp trừu tượng hóa khoa học.

Trường phái kinh tế học cổ điển là trường phái kinh tế học đầu tiên trong lịch sử. Các nhà kinh tế cổ điển đã áp dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học để nghiên cứu các vấn đề kinh tế. Phương pháp này bao gồm các bước sau:

  1. Lấy những yếu tố bản chất, phổ biến của các hiện tượng kinh tế làm đối tượng nghiên cứu.
  2. Loại bỏ những yếu tố không bản chất, không phổ biến của các hiện tượng kinh tế.
  3. Từ những yếu tố bản chất, phổ biến, xây dựng các khái niệm, lý thuyết kinh tế.

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học đã giúp các nhà kinh tế cổ điển rút ra được những quy luật chung của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (b), phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp chung của triết học Mác - Lênin, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, trong đó có kinh tế học.
  • (c), phương pháp trừu tượng hóa là một phương pháp nghiên cứu khoa học, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế học.
  • (d), phương pháp kết hợp phân tích và tổng hợp là một phương pháp nghiên cứu khoa học, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế học.