Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm những bước cơ bản nào ?

 

Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm những bước cơ bản nào ? Chọn một câu trả lời: a. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 5 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả. b. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 7 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả. c. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 6 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả. d. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 4 bước: xác định vấn đề; xác định nguyên nhân vấn đề; xây dựng các phương án giải quyết vấn đề; lựa chọn giải pháp tối ưu; thực hiện giải pháp; đánh giá kết quả.


Câu trả lời đúng là (a). Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 5 bước cơ bản:

  1. Xác định vấn đề: Bước đầu tiên là xác định rõ vấn đề cần giải quyết. Vấn đề cần được xác định một cách chính xác và cụ thể để có thể đưa ra giải pháp phù hợp.
  2. Xác định nguyên nhân vấn đề: Sau khi xác định được vấn đề, cần xác định nguyên nhân của vấn đề. Nguyên nhân của vấn đề có thể là một hoặc nhiều yếu tố, và cần được xác định chính xác để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả.
  3. Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề: Sau khi xác định được nguyên nhân của vấn đề, cần xây dựng các phương án giải quyết vấn đề. Các phương án giải quyết cần được đánh giá về tính khả thi, hiệu quả, và chi phí.
  4. Lựa chọn giải pháp tối ưu: Sau khi xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, cần lựa chọn giải pháp tối ưu. Giải pháp tối ưu là giải pháp phù hợp nhất với các tiêu chí đã được xác định trước đó.
  5. Thực hiện giải pháp: Sau khi lựa chọn được giải pháp tối ưu, cần thực hiện giải pháp đó. Việc thực hiện giải pháp cần được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo giải pháp được thực hiện đúng như kế hoạch.
  6. Đánh giá kết quả: Sau khi giải pháp được thực hiện, cần đánh giá kết quả của giải pháp. Việc đánh giá kết quả giúp xác định xem giải pháp đã giải quyết được vấn đề hay chưa, và cần có những điều chỉnh gì nếu cần thiết.

Trong thực tế, quy trình giải quyết vấn đề có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng tình huống cụ thể. Tuy nhiên, 5 bước cơ bản trên là nền tảng quan trọng để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.