Sự tự tin vào bản thân là việc xác định giá trị nào trong các giá trị sau đây?

 

Sự tự tin vào bản thân là việc xác định giá trị nào trong các giá trị sau đây? Chọn một câu trả lời: a. Giá trị cá nhân b. Giá trị tổ chức c. Giá trị quốc gia d. Giá trị xã hộiCâu trả lời đúng là (a). Sự tự tin vào bản thân là việc xác định giá trị cá nhân.

Sự tự tin vào bản thân là niềm tin vào năng lực, khả năng của bản thân. Nó là một giá trị cá nhân, giúp con người có động lực để phát triển và thành công.

Sự tự tin vào bản thân không phải là sự kiêu ngạo hay tự cao tự đại. Nó là sự tin tưởng vào khả năng của bản thân và khả năng đạt được mục tiêu.

Cụ thể, sự tự tin vào bản thân giúp con người:

  • Dám nghĩ, dám làm
  • Dám đối mặt với thử thách
  • Dám vượt qua thất bại
  • Tự tin thể hiện bản thân

Vì vậy, sự tự tin vào bản thân là một giá trị quan trọng đối với mỗi cá nhân.

Các câu trả lời còn lại là không chính xác.

  • Câu trả lời (b) không chính xác vì sự tự tin vào bản thân là giá trị cá nhân, không phải là giá trị tổ chức.
  • Câu trả lời (c) không chính xác vì sự tự tin vào bản thân là giá trị cá nhân, không phải là giá trị quốc gia.
  • Câu trả lời (d) không chính xác vì sự tự tin vào bản thân là giá trị cá nhân, không phải là giá trị xã hội.

Kết luận: Sự tự tin vào bản thân là việc xác định giá trị cá nhân.