Theo quan điểm của J.B. Say thì cái gì quyết định giá trị?

 

Theo quan điểm của J.B. Say thì cái gì quyết định giá trị? Chọn một câu trả lời: a. Lao động công nghiệp quyết định giá trị. b. Ích lợi quyết định giá trị. c. Lao động nông nghiệp quyết định giá trị. d. Lao động quyết định giá trị.Theo quan điểm của J.B. Say, ích lợi quyết định giá trị. Ông cho rằng, giá trị của một hàng hóa được quyết định bởi mức độ ích lợi mà nó mang lại cho người tiêu dùng. Giá trị càng cao thì mức độ ích lợi càng lớn.

Câu trả lời đúng là (b), ích lợi quyết định giá trị.

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (a): Lao động công nghiệp không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị.
  • (c): Lao động nông nghiệp cũng không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá trị.
  • (d): Lý thuyết giá trị - lao động là lý thuyết của trường phái kinh tế học cổ điển, trong đó J.B. Say không phải là đại diện.