TIẾNG VIỆT VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN DOANH NGHIỆP

 TIẾNG VIỆT VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN DOANH NGHIỆP

TIẾNG VIỆT VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN DOANH NGHIỆPCác yếu tố liên kết văn bản là các yếu tố nào?Liên kết nội dung, liên kết hình thức.
Câu luận đề thường nằm ở phần nào của văn bản?Cuối phần mở đầu.
Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể hiện định hướng sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định thường là bao lâu?Tùy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp.
Có thể chia kế hoạch sản xuất kinh doanh ra thành các loại nào?Căn cứ theo thời gian, phạm vi kế hoạch.
Các loại văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp?Chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh, giải pháp kinh tế kỹ thuật.

D

Dấu gạch ngang đầu dòng trong văn bản hành chính có công dụng chỉ rõ?Từng chi tiết được kể trong đoạn văn, trong đối thoại dùng để đổi ngôi.
Dấu câu nào không được sử dụng trong văn bản hành chính?Dấu ba chấm (…) và dấu chấm hỏi (?)
Dấu ngoặc đơn  có chức năng gì trong văn bản?Giải thích hay ghi chú cho từ, câu văn trước đó.
Doanh nghiệp có tên báo cáo:“ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020” chủ đề nào không phải là chủ đề bộ phận?Báo cáo các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2020.
Dự án nào sau đây không phải loại dự án trong việc phát triển sản phẩm mới?Dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

Đ

Đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản quản lý hành chính được sử dụng?Mang tính phổ thông chuẩn mực.
Đặc điểm nào không phải của một hợp đồng dân sự?Chứa các quy phạm pháp luật và phát sinh pháp lý.
Đặc điểm quan trọng trong bản hợp đồng thuê nhà là gì?Hợp đồng được lập thành…bản, mỗi bên giữ…bản và có giá trị như nhau.
Đặc điểm chính của bản kế hoạch sản xuất kinh doanh là gì?Đưa ra những điều yêu cầu và nhiệm vụ cần thiết cho một bộ phận hoặc toàn hệ thống.
Đối tượng của hợp đồng mua bán là gì?Là loại tài sản mà bên bán có quyền sở hữu (giấy tờ hợp pháp) được bán cho bên mua.

G

Giai đoạn nào là giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ viết văn bản?Giai đoạn chuẩn bị.

H

Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực thời điểm nào?Hai bên ký vào hợp đồng.
Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi nào?Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật.
Hợp đồng đại lý bao gồm nội dung gì?Tên và địa chỉ của các bên, hình thức đại lý, thời hạn của hợp đồng đại lý.
Hợp đồng giữa các bên có hiệu lực thì sau khi hoàn thành giữa các bên cần có đơn vị nào xác nhận?Chỉ cần xác nhận bởi văn phòng công chứng hoặc cơ quan công an.
Hợp đồng khoán việc gồm các loại nào?Hợp đồng khoán việc toàn bộ và từng phần.
Hợp đồng lao động được xác định theo các nhóm thời gian nào?Thời vụ (theo ngày, công việc), ngắn hạn (từ 3-6 tháng), một năm và dài hạn được thực hiện giữa bên thuê lao động và người lao động.
Hợp đồng lao động mang tính chất gì?Thời vụ, ngắn hạn, phải thực hiện theo thỏa thuận.
Hợp đồng thế chấp bắt buộc cần có chứng nhận của cơ quan nào?Cơ quan công chứng nhà nước và cơ quan có thẩm quyền.
Hợp đồng được giao kết vào thời điểm nào?Khi bên đề nghị nhận được văn bản chấp nhận giao kết hợp đồng từ bên được đề nghị.
Hình thành các trung tâm điều hành dự án sản xuất kinh doanh mới nằm trong phần nào của nội dung cơ bản dự án sản xuất kinh doanh?Xác định hệ thống thông tin và điều hành dự án.

 

L

Loại phong cách nào được sử dụng trong văn bản quản lý doanh nghiệp?Phong cách hành chính công vụ.

T

Tài liệu lưu trữ có chức năng quan trọng gì?Ý nghĩa lịch sử và là nguồn tài liệu để làm các căn cứ sử dụng trong thực tiễn.
Tài liệu lưu trữ phổ biến nhất là tài liệu lưu trữ nào?Tài liệu quản lý hành chính.
Tính khuôn mẫu thể hiện ở mặt nào của văn bản?Hình thức của văn bản.
Trích yếu nội dung của văn bản có đặc điểm gì?Một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản.
Trong các thành phần của văn bản, Quốc hiệu được trình bày ở đâu?Ở trên cùng, trang đầu của văn bản và hơi lệch về bên phải.
Trong văn bản hành chính, thì khi soạn thảo những dấu câu nào sau đây không được dùng?Dấu chấm hỏi (?)
Trong các văn bản của doanh nghiệp thì văn bản nào thường xuyên được triển khai?Chiến lược sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Trong văn bản hành chính và quản lý doanh nghiệp nhóm từ ngữ nào phản ánh cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý?Căn cứ, quy định, thông tư, văn bản hướng dẫn, nghị định, thông báo.
Trước khi tạo lập văn bản chúng ta cần xây dựng yếu tố nào?Lập luận hệ thống luận điểm và trình bày chặt chẽ.

N

Nhận định nào về kỹ thuật và nội dung trình bày văn bản là sai ?–  Được viết tắt và sử dụng ngôn ngữ địa phương.
Người ta phân loại chức năng ngôn ngữ trong hành chính, văn bản quản lý doanh nghiệp thành hai loại nào?–  Chức năng cơ bản và các chức năng bổ sung .
Nội dung nào không phải nội dung cơ bản của giải pháp kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp?–  Xác định các giải pháp và điều kiện cho kỳ kế hoạch.

M

Mục tiêu của một bản dự án có tính khả thi cao thì cần thuyết phục trong việc gì?Vay vốn hoặc kêu gọi chủ đầu tư.

K

Khi soạn thảo văn bản, trước tiên người soạn thảo phải làm gì?Phải thực hiện theo thể thức và kiểu loại văn bản.
Khi soạn thảo hợp đồng thì đối tượng của hợp đồng lao động thường ghi thông tin gì?Tính chất công việc cụ thể theo thỏa thuận.
Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ cần dựa vào ba nguyên tắc cơ bản nào?Nguyên tắc lịch lịch sử, nguyên tắc chính trị, nguyên tắc đồng bộ, toàn diện
Khi viết hợp đồng thì nội dung của các bên cần có những thông tin gì?Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ thường trú, Số chứng minh thư, Điện thoại.
Khi hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cần hoàn tất một số nội dung cơ bản nào?Xác định các căn cứ cho kế hoạch tới, xác định các dự báo cần thiết cho kỳ kế hoạch.
Khi soạn thảo dự án sản xuất kinh doanh, người soạn thảo cần quán triệt các đặc điểm nào của dự án?Dự án vừa có tính chất khoa học và có tính khả thi.
Khẳng định nào về đặc điểm văn bản quản lý doanh nghiệp là đúng ?Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp xác lập các quan hệ và hình thành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.

P

Phong cách hành chính được dùng câu phủ định trong trường hợp nào?Nhấn mạnh một yêu cầu không thể bỏ qua trong quá trình giải quyết công việc. 

S

Số tiền trên hợp đồng phải ghi như thế nào?Bằng chữ và bằng số.

X

Xác định hệ thống đánh giá và điều hành chiến lược trong của một văn bản chiến lược sản xuất kinh doanh cần xác định điều kiện nào ?Xác định hệ thống các tiêu chuẩn để đánh giá các hoạt động của chiến lược.

Y

Yếu tố nào quyết định thành công trong văn bản dự án sản xuất kinh doanh?Dự án sản xuất kinh doanh phải cụ thể về nội dung và phương thức hoạt động.

V

Văn bản hành chính thông thường chia thành 2 loại chính nào?Văn bản không có tên loại, Văn bản có tên gọi.
Văn bản hành chính chia thành các loại chính nào?Văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường.
Văn bản có tính mục đích thể hiện điều gì?Cụ thể hóa các văn bản của cấp trên và giải quyết những vấn đề cụ thể một cách sáng tạo và kịp thời.
Văn bản nào không phải là văn bản quản lý hành chính thông thường?Hợp đồng.
Văn bản cần phải phản ánh được những vấn đề cơ bản nào sau đây?Tính mục đích, tính quy phạm, tính khoa học và tính khả thi.
Văn bản không cho phép người viết lạm dụng trạng từ gì?Tương đối.
Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp có tính chất diễn tả sự việc thì cần trình bày như thế nào?Tính chính xác và có lập luận logic và có thể dự toán được kết quả kinh doanh.
Văn bản kế hoạch được chia thành hai loại nào?Kế hoạch tổng thể và kế hoạch tác nghiệp.
Vai trò của văn bản là gì?Văn bản là thước đo sự phát triển của xã hội và phương tiện để điều chỉnh các quan hệ đó.