Trình bày khái niệm vấn đề.

Trình bày khái niệm vấn đề.

Chọn một câu trả lời: a. Theo nghĩa rộng: vấn đề là một việc gì đó chưa rõ ràng, hoặc là một khó khăn cần phải được xác định rõ và giải quyết. Ở nghĩa hẹp hơn: vấn đề như là việc xác định những hành động cần phải thực hiện để hoàn thành một mục tiêu. b. Vấn đề được hiểu là việc xác định những hành động cần phải thực hiện để hoàn thành một mục tiêu. c. Vấn đề được hiểu là sự việc không bình thường cần phải được giải quyết để sự việc trở lại bình thường. d. Vấn đề được hiểu là một việc gì đó chưa rõ ràng, hoặc là một khó khăn cần phải được xác định rõ và giải quyết.


Câu trả lời đúng là (d). Vấn đề được hiểu là một việc gì đó chưa rõ ràng, hoặc là một khó khăn cần phải được xác định rõ và giải quyết.

Vấn đề có thể tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cá nhân đến tổ chức, từ xã hội đến quốc gia. Một vấn đề thường được hiểu là một sự khác biệt giữa kết quả mong muốn và kết quả thực tế. Sự khác biệt này có thể là do một hoặc nhiều nguyên nhân, và cần phải được xác định và giải quyết để đạt được kết quả mong muốn.

Ví dụ, một cá nhân có thể gặp vấn đề về sức khỏe, tài chính, hoặc mối quan hệ. Một tổ chức có thể gặp vấn đề về sản xuất, marketing, hoặc quản lý. Một xã hội có thể gặp vấn đề về kinh tế, giáo dục, hoặc môi trường. Một quốc gia có thể gặp vấn đề về chính trị, ngoại giao, hoặc an ninh.

Để giải quyết vấn đề, cần phải xác định rõ nguyên nhân của vấn đề. Sau khi xác định được nguyên nhân, có thể đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.

Dưới đây là một số đặc điểm của vấn đề:

  • Vấn đề là một sự khác biệt giữa kết quả mong muốn và kết quả thực tế.
  • Vấn đề có thể tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Vấn đề thường có nguyên nhân.
  • Vấn đề cần được xác định rõ và giải quyết.

Vấn đề là một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống. Việc xác định và giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng cần có để đạt được thành công trong cuộc sống.