Trong các nhà kinh tế sau đây, ai nhất quán giải thích các vấn đề kinh tế trên cơ sở lý luận giá trị - lao động:

 

Trong các nhà kinh tế sau đây, ai nhất quán giải thích các vấn đề kinh tế trên cơ sở lý luận giá trị - lao động: Chọn một câu trả lời: a. Wiliam Petty b. Adam Smith c. David Ricardo d. Thomas Robert Malthus


Câu trả lời đúng là (c), David Ricardo.

Lý thuyết giá trị - lao động cho rằng giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lao động hao phí trong quá trình sản xuất. Theo lý thuyết này, tiền lương, lợi nhuận và địa tô chỉ là những khoản thu nhập của các nhà sản xuất, chứ không phải là những nguồn gốc của giá trị.

Trong số các nhà kinh tế được liệt kê, David Ricardo là người nhất quán giải thích các vấn đề kinh tế trên cơ sở lý thuyết giá trị - lao động. Ông là tác giả của tác phẩm Nguyên lý kinh tế chính trị, trong đó ông đã xây dựng một hệ thống kinh tế học dựa trên lý thuyết giá trị - lao động.

  • William Petty là một trong những nhà kinh tế học đầu tiên của Anh. Ông đã đưa ra một số ý tưởng về giá trị, nhưng ông không có một lý thuyết giá trị hoàn chỉnh.
  • Adam Smith là cha đẻ của kinh tế học hiện đại. Ông đã đưa ra một số ý tưởng về giá trị, nhưng ông không nhất quán sử dụng lý thuyết giá trị - lao động.
  • Thomas Robert Malthus là một nhà kinh tế học nổi tiếng với lý thuyết dân số. Ông đã sử dụng lý thuyết giá trị - lao động để giải thích một số vấn đề kinh tế, nhưng ông cũng sử dụng lý thuyết giá trị - chi phí.

Vì vậy, đáp án đúng là (c), David Ricardo.