Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước nào là bước quan trọng trước tiên ? Vì sao ? Chọn một câu trả lời:

Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước nào là bước quan trọng trước tiên ? Vì sao ? Chọn một câu trả lời: 
a. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước xác định nguyên nhân vấn đề. Bởi có xác định chính xác nguyên nhân mới có phương án giải quyết phù hợp. b. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước xác định vấn đề. Bởi đó là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. 
c. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước thực hiện giải pháp. Bởi k thực hiện giải pháp đã lựa chọn thì vấn đề không thể giải quyết. 
d. Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước lựa chọn giải pháp tối ưu. Bởi có phương án giải quyết tối ưu thì vấn đề mới được giải quyết triệt để.


Câu trả lời đúng là (b). Trong quy trình giải quyết vấn đề, bước quan trọng trước tiên là bước xác định vấn đề. Bởi đó là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo.Cụ thể, các bước trong quy trình giải quyết vấn đề như sau:

Xác định vấn đề: Bước đầu tiên là xác định rõ vấn đề cần giải quyết. Vấn đề cần được xác định một cách chính xác và cụ thể để có thể đưa ra giải pháp phù hợp.
Xác định nguyên nhân vấn đề: Sau khi xác định được vấn đề, cần xác định nguyên nhân của vấn đề. Nguyên nhân của vấn đề có thể là một hoặc nhiều yếu tố, và cần được xác định chính xác để có thể đưa ra giải pháp hiệu quả.
Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề: Sau khi xác định được nguyên nhân của vấn đề, cần xây dựng các phương án giải quyết vấn đề. Các phương án giải quyết cần được đánh giá về tính khả thi, hiệu quả, và chi phí.
Lựa chọn giải pháp tối ưu: Sau khi xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, cần lựa chọn giải pháp tối ưu. Giải pháp tối ưu là giải pháp phù hợp nhất với các tiêu chí đã được xác định trước đó.
Thực hiện giải pháp: Sau khi lựa chọn được giải pháp tối ưu, cần thực hiện giải pháp đó. Việc thực hiện giải pháp cần được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo giải pháp được thực hiện đúng như kế hoạch.
Đánh giá kết quả: Sau khi giải pháp được thực hiện, cần đánh giá kết quả của giải pháp. Việc đánh giá kết quả giúp xác định xem giải pháp đã giải quyết được vấn đề hay chưa, và cần có những điều chỉnh gì nếu cần thiết.

Bước xác định vấn đề là bước quan trọng đầu tiên trong quy trình giải quyết vấn đề. Việc xác định vấn đề một cách chính xác sẽ giúp đưa ra giải pháp phù hợp và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Nếu bước xác định vấn đề không chính xác thì các bước tiếp theo sẽ không mang lại hiệu quả.

Ví dụ, một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về doanh thu giảm. Nếu bước xác định vấn đề không chính xác, doanh nghiệp có thể xác định sai nguyên nhân của vấn đề. Điều này sẽ dẫn đến việc lựa chọn giải pháp không phù hợp và không giải quyết được vấn đề.

Do đó, bước xác định vấn đề cần được thực hiện một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.