Trường phái trọng thương ra đời trong bối cảnh?

 

Trường phái trọng thương ra đời trong bối cảnh? Chọn một câu trả lời: a. chuyển từ kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hóa giản đơn. b. chuyển từ kinh tế hàng hóa sang kinh tế thị trường hiện đại. c. chuyển từ kinh tế hàng hóa giản đơn sang kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. d. chuyển từ kinh tế nô lệ sang phong kiến.Trường phái trọng thương ra đời trong bối cảnh chuyển từ kinh tế hàng hóa giản đơn sang kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Đây là giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi mà nền kinh tế còn mang đậm tính chất tự cung tự cấp, hầu như không có nguồn vốn tích lũy. Chính vì vậy, các nhà kinh tế trọng thương cho rằng, sự giàu có của một quốc gia được đo lường bằng lượng vàng và bạc dự trữ, và mục tiêu của kinh tế quốc dân là phải xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu để tạo ra thặng dư thương mại, từ đó tích lũy vàng bạc.

Vậy đáp án đúng là (c).

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (a): Kinh tế tự nhiên là kinh tế không có trao đổi, không có thị trường, không có tiền tệ. Kinh tế hàng hóa giản đơn là kinh tế có trao đổi, có thị trường, có tiền tệ nhưng sản xuất vẫn mang tính chất tự nhiên, chưa có phân công lao động xã hội sâu sắc.
  • (b): Kinh tế thị trường hiện đại là kinh tế mà ở đó sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng hàng hóa được thực hiện theo quy luật thị trường. Trường phái trọng thương ra đời trước khi kinh tế thị trường hiện đại xuất hiện.
  • (d): Kinh tế nô lệ là kinh tế mà ở đó sức lao động chủ yếu là nô lệ. Kinh tế phong kiến là kinh tế mà ở đó sức lao động chủ yếu là nông nô. Trường phái trọng thương ra đời trong giai đoạn chuyển từ kinh tế phong kiến sang kinh tế tư bản chủ nghĩa.