Tư tưởng kinh tế cổ đại là tư tưởng kinh tế của của giai cấp ?

 

Tư tưởng kinh tế cổ đại là tư tưởng kinh tế của của giai cấp ? Chọn một câu trả lời: a. Địa chủ, quý tộc b. Tư sản, đại địa chủ c. Chủ nô, địa chủ, quý tộc d. Chủ nô


Tư tưởng kinh tế cổ đại là tư tưởng kinh tế của chủ nô, địa chủ, quý tộc. Thời cổ đại, chế độ chiếm hữu nô lệ là chế độ kinh tế - xã hội chủ đạo, do đó tư tưởng kinh tế cổ đại cũng phản ánh lợi ích của giai cấp chủ nô, địa chủ, quý tộc.

Các tư tưởng kinh tế cổ đại, như của Khổng Tử, Lão Tử, Plato, Aristotle, đều đề cao vai trò của nông nghiệp, coi nông dân là tầng lớp cơ bản của xã hội, và ủng hộ chế độ chiếm hữu nô lệ.

Vì vậy, đáp án đúng là (c), chủ nô, địa chủ, quý tộc.

Các đáp án còn lại không chính xác vì:

  • (a): Địa chủ, quý tộc là một bộ phận của giai cấp chủ nô.
  • (b): Tư sản và đại địa chủ là giai cấp xuất hiện ở thời trung đại và cận đại.
  • (d): Chủ nô là giai cấp chiếm hữu nô lệ, là giai cấp thống trị trong xã hội cổ đại.